Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wijnkoperij Corné Janssen / Wijnimportjanssen.nl Watermolenstraat 3 4708 AN Roosendaal
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Breda: 20088968

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden word verstaan onder ‘consument’:
Een afnemer die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;
2. Andere afnemers zijn:
Bedrijfsmatig handelende natuurlijke personen en rechtspersonen.
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Wijnkoperij Corné Janssen en afnemers.

Artikel 2 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Wijnkoperij Corné Janssen / Wijnimportjanssen.nl en afnemers.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Wijnkoperij Corné Janssen, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Indien een afnemer, die een overeenkomst met Wijnkoperij Corné Janssen sluit, eigen algemene voorwaarden heeft die op de te sluiten overeenkomst van toepassing zouden zijn, dan gelden de voorwaarden van de wederpartij slechts, voorzover Wijnkoperij Corné Janssen schriftelijk daarmee heeft ingestemd. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de ontbindende voorwaarde dat de algemene voorwaarden van Wijnkoperij Corné Janssen van toepassing zijn.
4. De afnemer met wie eenmaal op basis van de onderlinge voorwaarden is gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op in de toekomst met Wijnkoperij Corné Janssen te sluiten overeenkomsten akkoord te gaan.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2. De door Wijnkoperij Corné Janssen gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Wijnkoperij Corné Janssen is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de afnemer schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
3. Levertijden in offertes van Wijnkoperij Corné Janssen zijn indicatief en geven de afnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Wijnkoperij Corné Janssen daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Wijnkoperij Corné Janssen anders aangeeft.
5. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn ‘af Wijnkoperij Corné Janssen’, inclusief accijnzen, invoerrechten en verpakking en exclusief BTW, maar inclusief BTW bij verkoop aan consumenten.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wijnkoperij Corné Janssen niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst
1. Wijnkoperij Corné Janssen zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Wijnkoperij Corné Janssen het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Wijnkoperij Corné Janssen aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de afnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Wijnkoperij Corné Janssen worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Wijnkoperij Corné Janssen zijn verstrekt, heeft Wijnkoperij Corné Janssen het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de afnemer in rekening te brengen.
4. Wijnkoperij Corné Janssen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Wijnkoperij Corné Janssen is uit gegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Wijnkoperij Corné Janssen kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Wijnkoperij Corné Janssen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien door Wijnkoperij Corné Janssen of door Wijnkoperij Corné Janssen ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van afnemer of een door afnemer aangewezen locatie, draagt afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
7. Afnemer vrijwaart Wijnkoperij Corné Janssen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan afnemer toerekenbaar is.

Artikel 5 Levering
1. Levering geschiedt af winkel/magazijn van Wijnkoperij Corné Janssen.
2. Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Wijnkoperij Corné Janssen deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
3. Indien de afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Wijnkoperij Corné Janssen gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van afnemer.
4. Indien de zaken worden bezorgd is Wijnkoperij Corné Janssen gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
5.Leveringen zijn franco bij een factuurwaarde van tenminste € 75.00 inclusief BTW binnen Nederland. Bij een kleinere afname of een lagere factuurwaarde wordt een bedrag van € 6,95 transportkosten in rekening gebracht.
6. Indien Wijnkoperij Corné Janssen gegevens behoeft van de afnemer in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat afnemer deze aan Wijnkoperij Corné Janssen ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien Wijnkoperij Corné Janssen een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de afnemer Wijnkoperij Corné Janssen schriftelijk ingebreke te stellen.
8. Wijnkoperij Corné Janssen is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Wijnkoperij Corné Janssen is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

9. Indien is overeengekomen dat de over-eenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Wijnkoperij Corné Janssen de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
10. Wijnkoperij Corné Janssen houdt zich het recht voor een geplaatste order zonder opgaaf van redenen niet uit te leveren.

Artikel 6 Monsters
1. Is aan de afnemer een monster getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

Artikel 7 Onderzoek, reclames
1. Afnemer is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort afnemer te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale(handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten, breuk en/of ondeugdelijkheid behoren direct bij ontvangst van de goederen op de vrachtbrief en/of pakbon te worden aangetekend.Teruggave van goederen geschiedt uitsluitend na overleg.
3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft afnemer verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst afnemer gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande toestemming van Wijnkoperij Corné Janssen op de wijze zoals door Wijnkoperij Corné Janssen aangegeven.

Artikel 8 Vergoedingen, prijs en kosten
1. Indien Wijnkoperij Corné Janssen met de afnemer een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Wijnkoperij Corné Janssen niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd.
2. Wijnkoperij Corné Janssen, heeft het recht om de overeengekomen contractprijzen te verhogen van en/of toeslagen op de -vrachttarieven, -referentieprijzen, -invoerrechten, -accijnzen of andere heffingen, – belasting en/of inkoopprijzen.
3. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.
4. De door Wijnkoperij Corné Janssen gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW, maar inclusief BTW bij verkoop aan consumenten.

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Wijnkoperij Corné Janssen zal de afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal Wijnkoperij Corné Janssen de afnemer hierover tevoren inlichten.

4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Wijnkoperij Corné Janssen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
5. In afwijking van lid 3 zal Wijnkoperij Corné Janssen geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 10 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door Wijnkoperij Corné Janssen aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien afnemer in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 15 dagen dan is de afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend over de in lid 1 bedoelde betalingstermijn onbetaald gebleven bedrag en over de periode waarmee de in lid 1 bedoelde betalingstermijn wordt overschreden tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
3. Bij leveringen boven € 450.00 exclusief BTW, kan Wijnkoperij Corné Janssen een voorschot vragen van 80% van het totale eindbedrag. Dit voorschot dient via een telefonische bankopdracht binnen twee dagen voldaan te worden.
4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling, overlijden van de afnemer, wanneer afnemer in gebreke is met de stipte nakoming van enige verplichting jegens Wijnkoperij Corné Janssen zijn de vorderingen op de afnemer onmiddellijk opeisbaar.
5. Wijnkoperij Corné Janssen heeft het recht de door de afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Wijnkoperij Corné Janssen kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de afnemer een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.
Wijnkoperij Corné Janssen kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 11 Incassokosten
1. Indien de afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. In ieder geval is de afnemer in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
2. Indien Wijnkoperij Corné Janssen hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van afnemer.

Artikel 12 Opschorting en ontbinding
1. Wijnkoperij Corné Janssen is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
– na het sluiten van de overeenkomst Wijnkoperij Corné Janssen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de afnemer de verplichtingen niet zal nakomen.
In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de afnemer slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
– afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
2. Voorts is Wijnkoperij Corné Janssen bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Wijnkoperij Corné Janssen op de afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien Wijnkoperij Corné Janssen de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4.Wijnkoperij Corné Janssen behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien Wijnkoperij Corné Janssen aan de afnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is de afnemer gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de afnemer deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien de afnemer, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft Wijnkoperij Corné Janssen het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de afnemer te verhalen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
Indien Wijnkoperij Corné Janssen aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid als volgt beperkt:
1. De aansprakelijkheid van Wijnkoperij Corné Janssen, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperk tot het bedrag van de door verzekeraar gedane uitkering.
2. Wijnkoperij Corné Janssen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 15 Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de afnemer over op het moment waarop deze aan de afnemer juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de afnemer of van een door de afnemer aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 16 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Wijnkoperij Corné Janssen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Wijnkoperij Corné Janssen niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Wijnkoperij Corné Janssen worden daaronder begrepen.
3. Wijnkoperij Corné Janssen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien
de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Wijnkoperij Corné Janssen zijn verbintenis had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
5. Voorzoveel Wijnkoperij Corné Janssen ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Wijnkoperij Corné Janssen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 17 Geschillen
1. De rechter in de vestigingsplaats van Wijnkoperij Corné Janssen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Wijnkoperij Corné Janssen het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 18 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Wijnkoperij Corné Janssen en de afnemer is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 19 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Breda

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Menu